พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานศูนย์อาเซียน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์อาเซียน


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานศูนย์อาเซียน
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. ประสานงานด้านห้องศูนย์อาเซียนกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
4. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ อื่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานอาเซียน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. ให้บริการห้องศูนย์อาเซียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้เกี่ยวกับศูนย์อาเซียน
3. ดำเนินการจัดห้องศูนย์อาเซียนให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพียงพอแก่การบริการครูและนักเรียน
4. ดำเนินการและหาวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์อาเซียนพัฒนาก้าวหน้าเป็นแหล่งเรียนรู้
5. รับผิดชอบการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องศูนย์อาเซียน
6. รับผิดชอบการติดตามดูแลการจัดห้องศูนย์อาเซียนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีบรรยากาศของห้องที่ดี
7. ให้คำแนะนำในการค้นคว้าหนังสือในห้องศูนย์อาเซียนแก่นักเรียน
8. รวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานศูนย์อาเซียนให้เป็นปัจจุบัน
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานห้องศูนย์อาเซียน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
10. สรุปรายงานการปฏิบัติงานศูนย์อาเซียนให้ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้นตอน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย