พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานส่งเสริม สสวท. สอวน.

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริม สสวท. สอวน.


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานส่งเสริม สสวท. สอวน.
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. กำกับดูแลและรับผิดชอบในการจัดครูและนักเรียนในการเรียนเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติว สสวท. สอวน. O-net และ PAT)
4. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติว สสวท. สอวน. O-net และ PAT)
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สูงขึ้น
6. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. วางแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสอบแข่งขัน สสวท. / สอวน.
2. วางแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสอบการวัดผล ประเมินผลระดับชาติ (O-net และ PAT)
3. จัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (ติว สสวท. สอวน. O-net และ PAT)
4. จัดส่งนักเรียนร่วมสอบแข่งขันภายนอก และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย