พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. บริหารงานธุรการกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ
4. เป็นคณะกรรมการบริหารงานกล่มบริหารประกันคุณภาพ
5. กำกับดูแล และรับผิดชอบบริหารงานธุรการกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ
2. โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานธุรการ
3. ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
5. จัดทำระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและจดบันทึกการประชุม
6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น