พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มฯ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มฯ


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. กำกับดูแล และรับผิดชอบงานแผนงาน
4. บริหารงานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ
5. จัดทำและพัฒนางานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนกลยุทธ์
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
3. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานปฏิบัติงานกลุ่มบริหารประกันคุณภาพ
4. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
5. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์
6. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย