พรรณนางานของฝ่ายบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. จัดทำโครงสร้าง แผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ
4. วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำโครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนรู้
5. จัดทำข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบให้ตามระเบียบการจัดและประเมินผล
6. กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
7. จัดหาสื่อ พัฒนาดูและห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์สื่อ
8. จัดทำสารสนเทศของกลุ่มสาระ
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระ
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. จัดทำโครงสร้าง แผนงาน งบประมาณ ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ และดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผน
2. วิเคราะห์หลักสูตร ประสานงานกับครูในกลุ่มสาระในการจัดทำโครงสร้างรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตร
3. ดูแล ประสานงานการจัดทำข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ ดำเนินการสอบให้เป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอบความเหมาะสมความถูกต้องของข้อสอบให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ ประเมินผลการศึกษา
4. ควบคุม ดูและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร จัดครูเข้าสอนแทน เมื่อครูในกลุ่มสาระลาหรือไปราชการ
5. ดำเนินการจัดหาสื่อ พัฒนาดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์สื่อแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้และบริการแก่นักเรียน
6. จัดทำสารสนเทศของกลุ่มสาระเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ผลงานแก่หน่วยงานต่างๆ
7. ให้การส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระและนำมาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
9. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บริหารทราบ
10. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย