พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

พรรณนางานบทบาทและหน้าที่ ฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม

        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจการของหน่วยงานการศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  กำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     2. เป็นคณะกรรมบริหารโรงเรียนโดยตำแหน่ง

     3.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

   4.  กำกับดูแล และรับผิดชอบงานการเงินงานงบประมาณ และเงินบำเหน็จ บำนาญงานการบัญชีงานควบคุมภายในงานพัสดุและทรัพย์สินงานสารบรรณงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  งานนโยบายและ   แผนงานงานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลดำเนินการ  งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์งาน     ยานพาหนะงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ งานธุรการกลุ่มฯ งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานพัสดุกลุ่มฯ

     5.   กำกับดูแล และรับผิดชอบการบริหารงานการเงินงานงบประมาณ และเงินบำเหน็จ บำนาญงานการบัญชี               งานควบคุมภายในงานพัสดุและทรัพย์สินงานสารบรรณงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษางานนโยบายและแผนงานงานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลดำเนินการงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์งานยานพาหนะงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ งานธุรการกลุ่มฯ งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานพัสดุกลุ่มฯ

     6.   กำกับดูแล และรับผิดชอบการจัดทำและพัฒนางานการเงินงานงบประมาณ และเงินบำเหน็จ บำนาญ

งานการบัญชีงานควบคุมภายในงานพัสดุและทรัพย์สินงานสารบรรณงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษางานนโยบายและแผนงานงานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผล  ดำเนินการงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์งานยานพาหนะงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ งานธุรการกลุ่มฯ งานแผนงาน         และสารสนเทศกลุ่มฯ และงานพัสดุกลุ่มฯ

     7.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหัวหน้างานในกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     8.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

          เป็นที่ปรึกษาด้านงานการเงินงานงบประมาณ และเงินบำเหน็จ บำนาญงานการบัญชีงานควบคุมภายใน งานพัสดุและทรัพย์สินงานสารบรรณงานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษางานนโยบายและแผนงานงานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลดำเนินการงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์งานยานพาหนะงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ งานธุรการกลุ่มฯ งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานพัสดุกลุ่มฯ