พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานการเงิน

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานการเงิน

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานการเงิน

     4.   บริหารงานการเงิน

     5.   จัดทำและพัฒนางานการเงิน

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานการเงิน

     7.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.   รับเงินค่าอุปกรณ์ และเงินอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ

     2.  รับเงินค่าอุปกรณ์ และเงินอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ
     3.  รับเงินรายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่าร้านจำหน่ายอาหาร  กลุ่มสาระต่างๆ งาน/โครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บ
     4.  สรุปยอดรายรับประจำวันและนำฝากธนาคารและนำเอกสารส่งงานบัญชี
     5.  ตรวจสอบและติดตามการค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียน 
     6.  รับผิดชอบการจ่ายเงินสดย่อยและจัดทำหลักฐานเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย
     7.  รับผิดชอบการจ่ายเช็คของโรงเรียน และตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้ถูกต้อง
     8.  ตรวจสอบเอกสารการวางบิล และจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน
     9.  ติดตาม และรับเคลียร์เงินทดรองจ่ายต่างๆ (งาน / โครงการ)
     10.  ส่งรายงานการรับ – จ่ายเงินทุกประเภท

     11.  จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

     12.  ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้
     13.  สรุปผลการดำเนินงาน