พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานงบประมาณ และเงินบำเหน็จ บำนาญ

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานงบประมาณ และเงินบำเหน็จ บำนาญ

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานการเงิน

     4.   บริหารงานงบประมาณ และเงินบำเหน็จ บำนาญ

     5.   จัดทำและพัฒนางานงบประมาณ และเงินบำเหน็จ บำนาญ

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ และเงินบำเหน็จ บำนาญ

     7.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.   จัดทำเรื่องเกษียณอายุราชการส่งกรมบัญชีกลางเมื่อมีผู้เกษียณอายุราชการ

     2.   จัดทำเรื่องหักหนี้สินของผู้เกษียณอายุราชการส่งกรมบัญชีกลาง

                   3.       สรุปผลการดำเนินงาน