พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานบัญชี

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานบัญชี

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานบัญชี

     4.   บริหารงานบัญชี

     5.   จัดทำและพัฒนางานบัญชี

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานบัญชี

     7.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.   จัดทำบัญชีรับ – จ่ายเงินโรงเรียนทุกประเภท

     2.   จัดทำบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน

       3.          จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ , เงินนอกงบประมาณ  , เงินพัฒนาผู้เรียน และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

       4.          จัดทำรายงานบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS

                   5.       สรุปผลการดำเนินงาน