พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุมภายใน

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทบาทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

 1. ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ประเมิน
 2. ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ ระมัดระวังในวิชาชีพและความรับผิดชอบ
 3. รายงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อการป้องกันหรือลดความเสี่ยง
 4. ติดตามผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามแผนปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร
 5. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเกี่ยวกับผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

ความรับผิดชอบ ( หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

 1. หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
 2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ตามโครงสร้างและภารกิจของโรงเรียน
 3. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดําเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
 4. กำหนดมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของโรงเรียน
 5. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในโรงเรียน
 6. ให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ทํามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจ
 7. ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกำหนด
 8. ประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
 9. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
 10. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ต่อผู้อํานวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน
 11. เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้เงินและผลดำเนินการ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ โรงเรียนมอบหมาย