พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับชอบตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

        1.     หัวหน้างานพัสดุ

        2.     เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและบุคคล

        3.     กำกับดูแล และรับผิดชอบงานพัสดุ

        4.     บริหารงานพัสดุ

        5.     จัดทำและพัฒนางานพัสดุ

        6.     เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

        7.     ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

  1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,ครุภัณฑ์,ให้กับ งาน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546) ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  2. แนะนำการจัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานย่อยในโรงเรียน
  3. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติของงานพัสดุ
  4. ดำเนินการ จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุประจำปี/รายงาน
  6. รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ
  7. สรุปการดำเนินงานประเมินผลการทำงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน งานพัสดุตลอดปีการศึกษา