พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ   ตำแหน่ง หัวหน้างานสารบรรณ

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

               1.  หัวหน้างานสารบรรณ

               2.  เป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ

               3.  กำกับดูแล และรับผิดชอบงานสารบรรณ

               4.  บริหารงานสารบรรณ

               5.  จัดทำและพัฒนางานสารบรรณ

               6.  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

               7.  เปิดหนังสือราชการผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)

               8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

               1.           ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ

               2.           ติดตามเรื่องและการเก็บเรื่องคืน

               3.           โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ

               4.           จัดเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการที่ครบอายุ

               5.           ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

               6.           ประมวลระเบียบแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

               7.           จัดทำระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและจดบันทึกการประชุม

               8.           ประเมินผลการปฏิบัติงานสารบรรณ

          9.  ตรวจสอบหนังสือราชการผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)