พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานนโยบายและแผนงาน

     4.   บริหารงานนโยบายและแผนงาน

     5.   จัดทำและพัฒนางานนโยบายและแผนงาน

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนงาน

     7.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1. จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี

     2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

     3.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

     4.  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

     5.  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี

     6.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

     7.  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี

          8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย