พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

      1. หัวหน้างานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน

     4.   บริหารงานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน

     5.   จัดทำและพัฒนางานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน

     7.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.   จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส

     2.   จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบ ติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง

       3.          ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบติดตามและนิเทศให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของโรงเรียนโดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง

       4. จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ ติดตามและนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้โรงเรียนเร่งแก้ไขปัญหาให้ทันสถานการณ์

       5. รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   6. สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดทำรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา