พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับชอบตำแหน่งหัวหน้างานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

                         1.    หัวหน้างานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)

                         2.    เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

                         3.    กำกับดูแล และรับผิดชอบงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)

                         4.    บริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)

                         5.    จัดทำและพัฒนางานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)

                         6.    เปิดหนังสือราชการผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

               1.           ลงทะเบียนรับ ส่งหนังสือราชการ

               2.           ติดตามเรื่องและการเก็บเรื่องคืน

               3.           โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)

               4.           ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

                         5.  ประมวลระเบียบแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

                         6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)

                7.        ตรวจสอบหนังสือราชการผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (i-Office)