พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับชอบตำแหน่งหัวหน้างานยานพาหนะ

        1.     หัวหน้างานยานพาหนะ

        2.     เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและบุคคล

        3.     กำกับดูแล และรับผิดชอบงานคมนาคม

        4.     บริหารงานคมนาคม

        5.     จัดทำและพัฒนางานคมนาคม

        6.     เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานคมนาคม

        7.     ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

1.  จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติของงานคมนาคม

2.  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน

3.  จัดจ้างเหมารถตู้รับจ้างให้กับทุกกลุ่มสาระวิชา / งาน และ   ฝ่ายต่าง ๆ ในกรณีรถโรงเรียนไม่ว่าง

4.  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานคมนาคมทั้งหมด อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535

     (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2546) ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5.      ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

6.   จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถตู้ของโรงเรียน

7.   สรุปการดำเนินงานและประเมินผลการทำงาน

8.   รายงานผลการปฏิบัติงาน งานคมนาคมตลอดปีการศึกษา