พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.  หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     2.  เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.  กำกับดูแล และรับผิดชอบงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     4.  บริหารงานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     5.  จัดทำและพัฒนางานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     6.  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานพัสดุกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.  ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

     2.  รับผิดชอบในการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     3.  ควบคุมดูแลการเก็บรักษาพัสดุของกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     4.  ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     5.   ลงทะเบียนบัญชีวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ที่เป็นของกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงาน

     6.  ตรวจสอบ และจำหน่ายพัสดุของกลุ่มบริหารงบประมาณแผนงานที่ชำรุดประจำปีงบประมาณ

          7.       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย