พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

  1. หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
  2. เป็นคณะกรรมบริหารโรงเรียนโดยตำแหน่ง

     3.  เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและบุคคล

     4.  กำกับดูแล และรับผิดชอบงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์งานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการงานอัตรากำลังสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ  งานพัฒนาครูและบุคคลงานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ  งานบุคคลสัมพันธ์งานธุรการกลุ่มงานแผนและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานพัสดุกลุ่ม

     5.  กำกับดูแล และรับผิดชอบการบริหารงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์งานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการงานอัตรากำลังสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ  งานพัฒนาครูและบุคคลงานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ  งานบุคคลสัมพันธ์งานธุรการกลุ่มงานแผนและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานพัสดุกลุ่ม

     6.   กำกับดูแล และรับผิดชอบการจัดทำและพัฒนางานในกลุ่มบริหารบุคคล

     7.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหัวหน้างานในกลุ่มบริหารบุคคล

     8.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

                   เป็นที่ปรึกษาด้านงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์งานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการงานอัตรากำลังสรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย งานวินัยและมาตรฐานวิชาชีพ  งานพัฒนาครูและบุคคลงานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  งานบุคคลสัมพันธ์งานธุรการกลุ่มงานแผนและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานพัสดุกลุ่ม