พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์ฯ

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์

     4.   บริหารงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์

     5.   จัดทำและพัฒนางานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์

     7.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.   จัดทำแฟ้มประวัติของบุคคลทุกคนให้เป็นปัจจุบัน

     2.   จัดทำฐานข้อมูลบุคคลโดยใช้โปรแกรม Excel

     3.   สำรวจรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยายศ เป็นประจำทุกปี

     4.   ตรวจสอบและลงบันทึกประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยายศของบุคคลเช่น ชั้นตราที่ได้รับ

          ปีที่ได้รับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ตอนที่ วันที่/เดือน/ปีหน้า ลำดับที่ เล่มที่ และปัจจุบันชั้นตราที่            กำลังขอ และปีใด

     5.   บริการออกเอกสารรับรองเงินเดือน

     6.   บริการข้อมูลของบุคคล

                   7.       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย