พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ

     4.   บริหารงานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ

     5.   จัดทำและพัฒนางานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ

     7.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.  สำรวจการลงเวลาและสรุปการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคคลในโรงเรียนเพื่อนำเสนอต่อผู้อำนวยการ

     โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาทุกวัน

     2.  ตรวจสอบ  ลงทะเบียนใบลา  และนำเสนอใบลาของบุคคลต่อผู้อำนวยการ

     3.  บันทึกประวัติการลาในบัญชีการลาทุกครั้งที่มีการยื่นใบลาต่าง ๆ

     4.  สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคลในเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี

          5 สรุปการลาของบุคคลเป็นรายบุคคลทุกปีงบประมาณเพื่อนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

     6.  ลงทะเบียนบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ

                   7.       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย