พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานอัตรากำลังสรรหาบรรจุและแต่งตั้งโยกย้าย

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานอัตรากำลังสรรหาบรรจุและแต่งตั้งโยกย้าย

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานอัตรากำลังสรรหาบรรจุและแต่งตั้งโยกย้าย

     4.   บริหารงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์

     5.   จัดทำและพัฒนางานอัตรากำลังสรรหาบรรจุและแต่งตั้งโยกย้าย

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานอัตรากำลังสรรหาบรรจุและแต่งตั้งโยกย้าย

     7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมา

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.  ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการวางแผนและจัดทำแผนอัตรากำลังตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.ให้ตรงตามความต้องการ               ของสายงาน และการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

     2.  จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการครู

     3.  จัดทำเอกสาร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และประสานงานการประเมินครูผู้ช่วย

     4.  รวบรวมข้อมูลการจ้างครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานจากทุกฝ่าย เพื่อจัดทำโครงการจัดจ้างบุคคลขาดแคลน

     5.  จัดทำเอกสารคำสั่งจ้างและคำสั่งเลิกจ้างสัญญาจ้างจัดทำทะเบียนคุมสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวภายใต้                 เงินงบประมาณทุกประเภท ตามคำสั่งของผู้อำนวยการ

                        6.                   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย