พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาครูและบุคคล

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานพัฒนาครูและบุคคล

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานพัฒนาครูและบุคคล

     4.   บริหารงานพัฒนาครูและบุคคล

     5.   จัดทำและพัฒนางานพัฒนาครูและบุคคล

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานพัฒนาครูและบุคคล

     7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.  จัดทำโครงการพัฒนาบุคคลของโรงเรียน โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และความต้องการของ                       โรงเรียนเป็นบรรทัดฐาน

     2.  ร่วมกับฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดและดำเนินการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำหรับบุคคล

     3.  ประชาสัมพันธ์และประสานงานให้แก่บุคคลที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานใน                  สังกัด สพฐ. และหน่วยงานนอกสังกัด

     4.   สรุปและจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเองและรางวัลต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับเป็นรายบุคคล เพื่อจัดทำสารสนเทศ           ด้านสถิติเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

     5.   จัดทำทะเบียนคุมเกียรติบัตร วุฒิบัตร และอนุโมทนาบัตรที่โรงเรียนออกให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก

                   6.       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย