พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานพิจารณาความดีความชอบ และฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ

     4.   บริหารงานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ

     5.   จัดทำและพัฒนางานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานพิจารณาความดีความชอบและฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ

     7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.   จัดทำฐานข้อมูลสถิติข้าราชการครู และบุคคลทางการศึกษาที่เลื่อนขั้นเงินเดือน

     2.   จัดรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจาณาความดีความชอบ ได้แก่ ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน สถิติการลา              สรุปรายชื่อครูและลูกจ้างประจำที่ได้รับพิจารณาดีความชอบนานกว่า 5ปีติดต่อกัน รายชื่อครูและ                     ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุในรอบ 5 ปีรายชื่อครูที่ขออนุญาตลาศึกษาต่อ

     3.   จัดทำแบบประเมินข้าราชการครูพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และครูอัตราจ้าง

     4.   ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบุคคลในฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ

                   5.       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย