พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานบุคคลสัมพันธ์

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานบุคคลสัมพันธ์

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานบุคคลสัมพันธ์

     4.   บริหารงานบุคคลสัมพันธ์

     5.   จัดทำและพัฒนางานบุคคลสัมพันธ์

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานบุคคลสัมพันธ์

     7.  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.  จัดเตรียมของขวัญรับ-ส่งบุคคลที่ได้รับการบรรจุ หรือโยกย้ายให้มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียน

     2.  ประสานกับฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่ได้รับการบรรจุ หรือโยกย้ายให้มาปฏิบัติ                   ราชการที่โรงเรียน งานเลี้ยงส่ง และงานเกษียณอายุราชการ

     3.  จัดกิจกรรมให้บุคคลได้มีความรัก และความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ

     4.  ควบคุมและติดตามพัฒนาการจัดกิจกรรมให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ

          5.       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย