พรรณนางานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล

บทบาทหน้าที่ (บทบาท : สิ่งที่ต้องแสดงไปตามบทที่ได้รับ, หน้าที่ : สิ่งที่ทุกคนต้องทำ)

     1.   หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล

     2.   เป็นคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

     3.   กำกับดูแล และรับผิดชอบงานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล

     4.   บริหารงานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล

     5.   จัดทำและพัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล

     6.   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล

     7.   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ (หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย)

     1.  จัดเก็บเอกสารเข้าและออกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารบุคคล

     2.  จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารบุคคล

          -  ใบลา

          -  บันทึกการขออนุญาตไปราชการ

          -  บันทึกลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคคลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้บันทึกลงเวลามาปฏิบัติ     หน้าที่ราชการของลูกจ้างประจำ  บันทึกลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

              และบันทึกลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (Daily record)

          -   การแจ้งลาทางโทรศัพท์

          -   การชี้แจงการส่งใบลาล่าช้า

          -   การยกเลิกวันลา

          -   การขอเอกสารรับรองเงินเดือน

     3.  ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารบุคคล

                   4.       ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย