พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3374
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1758
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1424
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 2613
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2338
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2295
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2481
งานนักศึกษาวิชาทหาร 2139
งานกิจกรรมพิเศษ 2664
งานรักษาความปลอดภัย 3214
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 5215
งานสารวัตรนักเรียน 18056
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 6060
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3965
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2520
งานวินัยนักเรียน 3351
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 6476
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4905
งานระดับชั้นเรียน 4032
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2462
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2473
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1640