พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2692
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1414
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1149
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 2096
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1760
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1754
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1932
งานนักศึกษาวิชาทหาร 1575
งานกิจกรรมพิเศษ 2096
งานรักษาความปลอดภัย 2466
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 4277
งานสารวัตรนักเรียน 15658
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5172
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3420
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2126
งานวินัยนักเรียน 2821
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 5084
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3891
งานระดับชั้นเรียน 3275
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1994
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1995
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1312