พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2952
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1510
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1219
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 2210
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1900
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1883
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2064
งานนักศึกษาวิชาทหาร 1726
งานกิจกรรมพิเศษ 2271
งานรักษาความปลอดภัย 2640
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 4556
งานสารวัตรนักเรียน 16822
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5514
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3597
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2247
งานวินัยนักเรียน 2958
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 5471
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4195
งานระดับชั้นเรียน 3475
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2110
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2107
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1389