พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1642
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 889
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 691
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 1312
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 912
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 960
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1135
งานนักศึกษาวิชาทหาร 855
งานกิจกรรมพิเศษ 1066
งานรักษาความปลอดภัย 1251
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 2196
งานสารวัตรนักเรียน 8707
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2862
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2106
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1259
งานวินัยนักเรียน 1620
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 2729
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2125
งานระดับชั้นเรียน 1966
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1195
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1218
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 794