พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1421
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 774
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 615
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 1187
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 810
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 863
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 953
งานนักศึกษาวิชาทหาร 731
งานกิจกรรมพิเศษ 896
งานรักษาความปลอดภัย 1086
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 1841
งานสารวัตรนักเรียน 7397
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2432
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1834
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1097
งานวินัยนักเรียน 1425
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 2347
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1818
งานระดับชั้นเรียน 1663
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1033
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1046
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 701