พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3191
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1663
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1336
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 2439
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2121
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2106
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2297
งานนักศึกษาวิชาทหาร 1954
งานกิจกรรมพิเศษ 2483
งานรักษาความปลอดภัย 2959
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 4926
งานสารวัตรนักเรียน 17468
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5796
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3810
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2405
งานวินัยนักเรียน 3177
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 6026
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4580
งานระดับชั้นเรียน 3768
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2294
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2303
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1516