พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 4073
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2132
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1742
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 3154
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2959
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2856
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3081
งานนักศึกษาวิชาทหาร 2687
งานกิจกรรมพิเศษ 3254
งานรักษาความปลอดภัย 3915
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 6031
งานสารวัตรนักเรียน 19645
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 6751
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4381
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2894
งานวินัยนักเรียน 3825
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 7497
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5743
งานระดับชั้นเรียน 4624
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2898
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2907
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1940