พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 608
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 403
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 299
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 611
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 418
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 437
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 381
งานนักศึกษาวิชาทหาร 329
งานกิจกรรมพิเศษ 402
งานรักษาความปลอดภัย 529
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 701
งานสารวัตรนักเรียน 1984
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 718
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 646
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 410
งานวินัยนักเรียน 601
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 955
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 845
งานระดับชั้นเรียน 838
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 531
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 534
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 352