พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1539
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 828
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 652
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 1252
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 859
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 908
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1027
งานนักศึกษาวิชาทหาร 798
งานกิจกรรมพิเศษ 973
งานรักษาความปลอดภัย 1151
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 1994
งานสารวัตรนักเรียน 8105
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2642
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1960
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1172
งานวินัยนักเรียน 1521
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 2568
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1992
งานระดับชั้นเรียน 1833
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1119
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1134
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 755