พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1254
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 682
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 527
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 1028
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 709
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 743
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 807
งานนักศึกษาวิชาทหาร 609
งานกิจกรรมพิเศษ 775
งานรักษาความปลอดภัย 949
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 1539
งานสารวัตรนักเรียน 6570
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2186
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1649
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 999
งานวินัยนักเรียน 1237
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 2094
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1627
งานระดับชั้นเรียน 1486
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 929
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 947
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 633