พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 874
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 519
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 371
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 759
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 522
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 541
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 523
งานนักศึกษาวิชาทหาร 424
งานกิจกรรมพิเศษ 527
งานรักษาความปลอดภัย 690
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 971
งานสารวัตรนักเรียน 3266
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1105
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 951
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 564
งานวินัยนักเรียน 803
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 1391
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1135
งานระดับชั้นเรียน 1040
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 665
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 658
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 440