พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2280
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1206
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 961
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 1783
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1381
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1397
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1593
งานนักศึกษาวิชาทหาร 1213
งานกิจกรรมพิเศษ 1643
งานรักษาความปลอดภัย 1935
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 3248
งานสารวัตรนักเรียน 11738
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3954
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2780
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1735
งานวินัยนักเรียน 2306
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 3739
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2946
งานระดับชั้นเรียน 2687
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1659
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1686
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1099