พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 436
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 269
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 204
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 459
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 310
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 297
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 268
งานนักศึกษาวิชาทหาร 219
งานกิจกรรมพิเศษ 269
งานรักษาความปลอดภัย 374
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 356
งานสารวัตรนักเรียน 1119
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 402
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 375
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 252
งานวินัยนักเรียน 378
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 568
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 547
งานระดับชั้นเรียน 560
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 346
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 331
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 224