พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 4331
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2224
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1849
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 3381
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3186
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3082
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3401
งานนักศึกษาวิชาทหาร 2928
งานกิจกรรมพิเศษ 3505
งานรักษาความปลอดภัย 4242
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 6334
งานสารวัตรนักเรียน 19919
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 7005
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4525
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3010
งานวินัยนักเรียน 3965
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 7860
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6001
งานระดับชั้นเรียน 4817
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3030
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3040
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2019