พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2389
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1262
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1012
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 1876
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1482
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1496
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1697
งานนักศึกษาวิชาทหาร 1312
งานกิจกรรมพิเศษ 1800
งานรักษาความปลอดภัย 2107
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 3599
งานสารวัตรนักเรียน 13193
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4361
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3009
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1876
งานวินัยนักเรียน 2491
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 4224
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3283
งานระดับชั้นเรียน 2929
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1774
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1774
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1156