พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 4145
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2166
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1783
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 3234
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3033
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2941
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3194
งานนักศึกษาวิชาทหาร 2757
งานกิจกรรมพิเศษ 3376
งานรักษาความปลอดภัย 4058
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 6184
งานสารวัตรนักเรียน 19745
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 6821
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4444
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2941
งานวินัยนักเรียน 3886
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 7644
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5837
งานระดับชั้นเรียน 4687
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2944
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2964
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1974