พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3062
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1573
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1270
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 2333
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1988
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1991
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2163
งานนักศึกษาวิชาทหาร 1829
งานกิจกรรมพิเศษ 2369
งานรักษาความปลอดภัย 2774
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 4742
งานสารวัตรนักเรียน 17151
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5671
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3719
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2339
งานวินัยนักเรียน 3080
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 5749
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4378
งานระดับชั้นเรียน 3636
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2202
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2205
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1451