พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 708
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 439
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 316
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 654
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 443
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 463
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 437
งานนักศึกษาวิชาทหาร 360
งานกิจกรรมพิเศษ 448
งานรักษาความปลอดภัย 584
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 780
งานสารวัตรนักเรียน 2495
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 859
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 729
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 454
งานวินัยนักเรียน 679
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 1147
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 957
งานระดับชั้นเรียน 918
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 582
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 572
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 378