พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1115
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 624
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 470
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 903
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 640
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 664
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 700
งานนักศึกษาวิชาทหาร 536
งานกิจกรรมพิเศษ 665
งานรักษาความปลอดภัย 849
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 1302
งานสารวัตรนักเรียน 5203
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1751
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1393
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 847
งานวินัยนักเรียน 1072
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 1835
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1472
งานระดับชั้นเรียน 1298
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 823
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 808
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 552