พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1004
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 575
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 418
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 829
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 578
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 604
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 605
งานนักศึกษาวิชาทหาร 467
งานกิจกรรมพิเศษ 590
งานรักษาความปลอดภัย 763
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 1128
งานสารวัตรนักเรียน 3625
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1230
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1062
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 637
งานวินัยนักเรียน 890
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 1538
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1255
งานระดับชั้นเรียน 1117
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 718
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 713
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 480