พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2554
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1343
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1077
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 2000
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1621
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1615
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1822
งานนักศึกษาวิชาทหาร 1456
งานกิจกรรมพิเศษ 1956
งานรักษาความปลอดภัย 2284
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 3946
งานสารวัตรนักเรียน 14155
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4734
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3209
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1998
งานวินัยนักเรียน 2668
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 4647
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3601
งานระดับชั้นเรียน 3089
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1880
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1893
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1242