พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1742
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 939
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 749
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 1384
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1006
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1029
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1207
งานนักศึกษาวิชาทหาร 909
งานกิจกรรมพิเศษ 1193
งานรักษาความปลอดภัย 1392
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 2369
งานสารวัตรนักเรียน 9203
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3054
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2229
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1348
งานวินัยนักเรียน 1731
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 2896
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2254
งานระดับชั้นเรียน 2082
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1268
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1308
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 840