พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2069
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1123
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 907
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 1668
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1275
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1299
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1496
งานนักศึกษาวิชาทหาร 1126
งานกิจกรรมพิเศษ 1509
งานรักษาความปลอดภัย 1752
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 2924
งานสารวัตรนักเรียน 10672
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3626
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2603
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1619
งานวินัยนักเรียน 2121
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 3407
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2700
งานระดับชั้นเรียน 2488
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1539
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1564
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1015