พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1874
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1001
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 807
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 1462
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1093
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1111
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1294
งานนักศึกษาวิชาทหาร 978
งานกิจกรรมพิเศษ 1277
งานรักษาความปลอดภัย 1507
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 2574
งานสารวัตรนักเรียน 9966
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3326
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2388
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1469
งานวินัยนักเรียน 1876
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 3064
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2417
งานระดับชั้นเรียน 2219
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1363
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1392
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 891