พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 3579
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1901
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1544
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 2818
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2596
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2478
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2687
งานนักศึกษาวิชาทหาร 2324
งานกิจกรรมพิเศษ 2866
งานรักษาความปลอดภัย 3459
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 5503
งานสารวัตรนักเรียน 18783
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 6302
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 4129
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2658
งานวินัยนักเรียน 3543
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 6899
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5278
งานระดับชั้นเรียน 4291
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2652
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2662
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1783