พรรณนางานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 2854
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1466
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 1186
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 2161
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 1839
กลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1810
หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1992
งานนักศึกษาวิชาทหาร 1650
งานกิจกรรมพิเศษ 2189
งานรักษาความปลอดภัย 2573
งานส่งเสริมประชาธิปไตย 4452
งานสารวัตรนักเรียน 16290
งานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5355
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 3515
งานพัสดุกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2193
งานวินัยนักเรียน 2904
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 5314
งานปัองการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4059
งานระดับชั้นเรียน 3382
งานธุรการกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2053
งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2056
งานพัสดุกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1356