พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 16219
หัวหน้างานอาคารเรียน 6585
งานประชาสัมพันธ์ 14433
งานอนามัยโรงเรียน 24382
งานสวัสดิการและนันทนาการ 9145
งานชุมชนสัมพันธ์ 10249
งานโภชนาการ 7623
งานธนาคารโรงเรียน 7842
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 4967
งานคุ้มครองผู้บริโภค 3473
งานธุรการกลุ่ม 2915
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 2753
งานพัสดุ 2554
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2356
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 1927
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1547
งานคอมพิวเตอร์ 1685
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 4850
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1868
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1788
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1532
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3702
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 2628