พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 17640
หัวหน้างานอาคารเรียน 7319
งานประชาสัมพันธ์ 17409
งานอนามัยโรงเรียน 28005
งานสวัสดิการและนันทนาการ 10518
งานชุมชนสัมพันธ์ 11866
งานโภชนาการ 8739
งานธนาคารโรงเรียน 8851
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 5572
งานคุ้มครองผู้บริโภค 3840
งานธุรการกลุ่ม 3199
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 3063
งานพัสดุ 2892
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2648
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 2206
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1728
งานคอมพิวเตอร์ 1920
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 6534
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2242
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2037
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1741
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4215
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 3031