พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 22513
หัวหน้างานอาคารเรียน 9425
งานประชาสัมพันธ์ 24853
งานอนามัยโรงเรียน 38801
งานสวัสดิการและนันทนาการ 15124
งานชุมชนสัมพันธ์ 16777
งานโภชนาการ 12396
งานธนาคารโรงเรียน 11927
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 7425
งานคุ้มครองผู้บริโภค 5137
งานธุรการกลุ่ม 4393
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 4198
งานพัสดุ 4517
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 3882
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 3240
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 2414
งานคอมพิวเตอร์ 2672
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 11461
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 3340
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2838
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2342
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5794
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 4658