พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 15274
หัวหน้างานอาคารเรียน 6188
งานประชาสัมพันธ์ 12675
งานอนามัยโรงเรียน 21844
งานสวัสดิการและนันทนาการ 8283
งานชุมชนสัมพันธ์ 9225
งานโภชนาการ 7060
งานธนาคารโรงเรียน 7288
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 4626
งานคุ้มครองผู้บริโภค 3260
งานธุรการกลุ่ม 2747
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 2606
งานพัสดุ 2331
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2190
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 1787
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1444
งานคอมพิวเตอร์ 1573
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 4011
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1697
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1651
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1423
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3410
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 2330