พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 11206
หัวหน้างานอาคารเรียน 4181
งานประชาสัมพันธ์ 5860
งานอนามัยโรงเรียน 12663
งานสวัสดิการและนันทนาการ 5069
งานชุมชนสัมพันธ์ 4950
งานโภชนาการ 4354
งานธนาคารโรงเรียน 4464
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 3032
งานคุ้มครองผู้บริโภค 2195
งานธุรการกลุ่ม 1856
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 1650
งานพัสดุ 1477
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 1347
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 1156
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 951
งานคอมพิวเตอร์ 989
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 1630
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1025
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1045
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 904
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2065
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 1358