พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 9516
หัวหน้างานอาคารเรียน 3438
งานประชาสัมพันธ์ 4137
งานอนามัยโรงเรียน 9833
งานสวัสดิการและนันทนาการ 4001
งานชุมชนสัมพันธ์ 3843
งานโภชนาการ 3369
งานธนาคารโรงเรียน 3501
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 2462
งานคุ้มครองผู้บริโภค 1696
งานธุรการกลุ่ม 1446
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 1280
งานพัสดุ 1134
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 1021
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 934
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 768
งานคอมพิวเตอร์ 796
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 1224
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 806
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 846
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 716
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1578
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 1027