พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 17149
หัวหน้างานอาคารเรียน 7027
งานประชาสัมพันธ์ 16275
งานอนามัยโรงเรียน 26618
งานสวัสดิการและนันทนาการ 9985
งานชุมชนสัมพันธ์ 11274
งานโภชนาการ 8342
งานธนาคารโรงเรียน 8448
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 5333
งานคุ้มครองผู้บริโภค 3701
งานธุรการกลุ่ม 3087
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 2949
งานพัสดุ 2765
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2535
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 2089
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1653
งานคอมพิวเตอร์ 1808
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 5867
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2078
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1931
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1644
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4006
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 2858