พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 3780
หัวหน้างานอาคารเรียน 1340
งานประชาสัมพันธ์ 1045
งานอนามัยโรงเรียน 3222
งานสวัสดิการและนันทนาการ 1471
งานชุมชนสัมพันธ์ 1399
งานโภชนาการ 1277
งานธนาคารโรงเรียน 1432
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 993
งานคุ้มครองผู้บริโภค 704
งานธุรการกลุ่ม 579
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 515
งานพัสดุ 439
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 406
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 399
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 312
งานคอมพิวเตอร์ 323
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 476
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 338
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 406
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 286
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 635
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 445