พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 7945
หัวหน้างานอาคารเรียน 2843
งานประชาสัมพันธ์ 2780
งานอนามัยโรงเรียน 8005
งานสวัสดิการและนันทนาการ 3214
งานชุมชนสัมพันธ์ 3148
งานโภชนาการ 2770
งานธนาคารโรงเรียน 2930
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 2066
งานคุ้มครองผู้บริโภค 1419
งานธุรการกลุ่ม 1189
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 1035
งานพัสดุ 916
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 818
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 765
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 638
งานคอมพิวเตอร์ 645
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 945
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 656
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 708
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 585
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1221
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 836