พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 19355
หัวหน้างานอาคารเรียน 8118
งานประชาสัมพันธ์ 20714
งานอนามัยโรงเรียน 32453
งานสวัสดิการและนันทนาการ 12437
งานชุมชนสัมพันธ์ 13915
งานโภชนาการ 10070
งานธนาคารโรงเรียน 10063
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 6281
งานคุ้มครองผู้บริโภค 4322
งานธุรการกลุ่ม 3650
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 3489
งานพัสดุ 3431
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 3067
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 2571
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1994
งานคอมพิวเตอร์ 2191
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 8637
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2650
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2337
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1963
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4772
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 3613