พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 14637
หัวหน้างานอาคารเรียน 5850
งานประชาสัมพันธ์ 11353
งานอนามัยโรงเรียน 19750
งานสวัสดิการและนันทนาการ 7600
งานชุมชนสัมพันธ์ 8495
งานโภชนาการ 6464
งานธนาคารโรงเรียน 6695
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 4290
งานคุ้มครองผู้บริโภค 3023
งานธุรการกลุ่ม 2549
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 2402
งานพัสดุ 2118
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2009
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 1646
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1345
งานคอมพิวเตอร์ 1471
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 3380
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1542
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1492
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1316
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3165
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 2108