พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 8781
หัวหน้างานอาคารเรียน 3144
งานประชาสัมพันธ์ 3386
งานอนามัยโรงเรียน 8854
งานสวัสดิการและนันทนาการ 3565
งานชุมชนสัมพันธ์ 3484
งานโภชนาการ 3058
งานธนาคารโรงเรียน 3191
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 2268
งานคุ้มครองผู้บริโภค 1561
งานธุรการกลุ่ม 1311
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 1155
งานพัสดุ 1019
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 906
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 847
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 702
งานคอมพิวเตอร์ 719
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 1059
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 721
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 774
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 652
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1401
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 930