พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 24712
หัวหน้างานอาคารเรียน 10239
งานประชาสัมพันธ์ 27311
งานอนามัยโรงเรียน 42285
งานสวัสดิการและนันทนาการ 16482
งานชุมชนสัมพันธ์ 18585
งานโภชนาการ 13614
งานธนาคารโรงเรียน 13052
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 8108
งานคุ้มครองผู้บริโภค 5629
งานธุรการกลุ่ม 4922
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 4691
งานพัสดุ 5354
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 4268
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 3679
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 2660
งานคอมพิวเตอร์ 2998
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 12766
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 3769
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 3112
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2559
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6387
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 5260