พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 21128
หัวหน้างานอาคารเรียน 8907
งานประชาสัมพันธ์ 23212
งานอนามัยโรงเรียน 36570
งานสวัสดิการและนันทนาการ 14180
งานชุมชนสัมพันธ์ 15732
งานโภชนาการ 11484
งานธนาคารโรงเรียน 11150
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 6973
งานคุ้มครองผู้บริโภค 4821
งานธุรการกลุ่ม 4124
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 3961
งานพัสดุ 4130
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 3566
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 2980
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 2250
งานคอมพิวเตอร์ 2500
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 10433
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 3107
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2649
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2203
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5439
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 4313