พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 17865
หัวหน้างานอาคารเรียน 7442
งานประชาสัมพันธ์ 17951
งานอนามัยโรงเรียน 28760
งานสวัสดิการและนันทนาการ 10889
งานชุมชนสัมพันธ์ 12211
งานโภชนาการ 8917
งานธนาคารโรงเรียน 9030
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 5661
งานคุ้มครองผู้บริโภค 3903
งานธุรการกลุ่ม 3255
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 3130
งานพัสดุ 2959
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2708
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 2254
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1767
งานคอมพิวเตอร์ 1956
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 6824
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2282
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2070
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1769
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4294
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 3165