พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 18329
หัวหน้างานอาคารเรียน 7640
งานประชาสัมพันธ์ 19026
งานอนามัยโรงเรียน 30220
งานสวัสดิการและนันทนาการ 11517
งานชุมชนสัมพันธ์ 12776
งานโภชนาการ 9296
งานธนาคารโรงเรียน 9424
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 5907
งานคุ้มครองผู้บริโภค 4048
งานธุรการกลุ่ม 3392
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 3246
งานพัสดุ 3086
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2804
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 2367
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1833
งานคอมพิวเตอร์ 2033
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 7516
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2405
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2156
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1840
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4464
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 3307