พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 10421
หัวหน้างานอาคารเรียน 3769
งานประชาสัมพันธ์ 4799
งานอนามัยโรงเรียน 10922
งานสวัสดิการและนันทนาการ 4455
งานชุมชนสัมพันธ์ 4277
งานโภชนาการ 3724
งานธนาคารโรงเรียน 3868
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 2681
งานคุ้มครองผู้บริโภค 1853
งานธุรการกลุ่ม 1600
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 1411
งานพัสดุ 1275
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 1124
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 1016
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 831
งานคอมพิวเตอร์ 865
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 1366
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 888
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 911
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 782
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1768
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 1124