พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 25096
หัวหน้างานอาคารเรียน 10415
งานประชาสัมพันธ์ 27779
งานอนามัยโรงเรียน 42898
งานสวัสดิการและนันทนาการ 16720
งานชุมชนสัมพันธ์ 18995
งานโภชนาการ 13994
งานธนาคารโรงเรียน 13261
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 8229
งานคุ้มครองผู้บริโภค 5772
งานธุรการกลุ่ม 5044
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 4814
งานพัสดุ 5622
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 4401
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 3802
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 2743
งานคอมพิวเตอร์ 3078
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 13051
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 3862
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 3199
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2628
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6539
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 5414