พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 6708
หัวหน้างานอาคารเรียน 2347
งานประชาสัมพันธ์ 2040
งานอนามัยโรงเรียน 6463
งานสวัสดิการและนันทนาการ 2668
งานชุมชนสัมพันธ์ 2555
งานโภชนาการ 2311
งานธนาคารโรงเรียน 2445
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 1707
งานคุ้มครองผู้บริโภค 1190
งานธุรการกลุ่ม 995
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 876
งานพัสดุ 760
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 683
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 643
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 535
งานคอมพิวเตอร์ 545
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 758
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 540
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 614
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 507
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1020
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 717