พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 12107
หัวหน้างานอาคารเรียน 4614
งานประชาสัมพันธ์ 6834
งานอนามัยโรงเรียน 14217
งานสวัสดิการและนันทนาการ 5598
งานชุมชนสัมพันธ์ 5733
งานโภชนาการ 4788
งานธนาคารโรงเรียน 4988
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 3268
งานคุ้มครองผู้บริโภค 2360
งานธุรการกลุ่ม 1995
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 1808
งานพัสดุ 1592
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 1503
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 1258
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1032
งานคอมพิวเตอร์ 1077
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 1844
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1117
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1141
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 992
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2264
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 1505