พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 16694
หัวหน้างานอาคารเรียน 6783
งานประชาสัมพันธ์ 15409
งานอนามัยโรงเรียน 25511
งานสวัสดิการและนันทนาการ 9564
งานชุมชนสัมพันธ์ 10824
งานโภชนาการ 7952
งานธนาคารโรงเรียน 8163
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 5176
งานคุ้มครองผู้บริโภค 3601
งานธุรการกลุ่ม 3011
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 2868
งานพัสดุ 2681
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2449
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 2019
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1601
งานคอมพิวเตอร์ 1749
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 5405
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1976
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1868
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1589
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3869
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 2745