พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 18708
หัวหน้างานอาคารเรียน 7805
งานประชาสัมพันธ์ 19999
งานอนามัยโรงเรียน 31286
งานสวัสดิการและนันทนาการ 11946
งานชุมชนสัมพันธ์ 13241
งานโภชนาการ 9596
งานธนาคารโรงเรียน 9696
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 6053
งานคุ้มครองผู้บริโภค 4155
งานธุรการกลุ่ม 3482
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 3332
งานพัสดุ 3213
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 2908
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 2429
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1890
งานคอมพิวเตอร์ 2077
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 8057
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2480
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2216
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1883
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4570
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 3411