พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 12780
หัวหน้างานอาคารเรียน 4940
งานประชาสัมพันธ์ 7846
งานอนามัยโรงเรียน 15465
งานสวัสดิการและนันทนาการ 6054
งานชุมชนสัมพันธ์ 6339
งานโภชนาการ 5133
งานธนาคารโรงเรียน 5388
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 3453
งานคุ้มครองผู้บริโภค 2480
งานธุรการกลุ่ม 2092
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 1908
งานพัสดุ 1687
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 1598
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 1337
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1086
งานคอมพิวเตอร์ 1142
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 2133
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1198
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1196
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1041
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2473
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 1630