พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 19977
หัวหน้างานอาคารเรียน 8402
งานประชาสัมพันธ์ 21532
งานอนามัยโรงเรียน 33621
งานสวัสดิการและนันทนาการ 12981
งานชุมชนสัมพันธ์ 14550
งานโภชนาการ 10532
งานธนาคารโรงเรียน 10386
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 6548
งานคุ้มครองผู้บริโภค 4504
งานธุรการกลุ่ม 3825
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 3694
งานพัสดุ 3694
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 3246
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 2717
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 2086
งานคอมพิวเตอร์ 2311
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 9240
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2825
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2470
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 2053
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5034
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 3877