พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 13961
หัวหน้างานอาคารเรียน 5567
งานประชาสัมพันธ์ 10095
งานอนามัยโรงเรียน 18124
งานสวัสดิการและนันทนาการ 7030
งานชุมชนสัมพันธ์ 7612
งานโภชนาการ 5915
งานธนาคารโรงเรียน 6183
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 3968
งานคุ้มครองผู้บริโภค 2811
งานธุรการกลุ่ม 2362
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 2219
งานพัสดุ 1930
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 1844
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 1528
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1260
งานคอมพิวเตอร์ 1354
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 2859
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1423
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1385
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1221
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2904
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 1932