พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 5636
หัวหน้างานอาคารเรียน 2030
งานประชาสัมพันธ์ 1636
งานอนามัยโรงเรียน 5084
งานสวัสดิการและนันทนาการ 2242
งานชุมชนสัมพันธ์ 2148
งานโภชนาการ 1977
งานธนาคารโรงเรียน 2117
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 1445
งานคุ้มครองผู้บริโภค 1014
งานธุรการกลุ่ม 854
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 758
งานพัสดุ 657
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 591
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 572
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 473
งานคอมพิวเตอร์ 471
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 661
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 473
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 538
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 442
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 922
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 651