พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 13432
หัวหน้างานอาคารเรียน 5279
งานประชาสัมพันธ์ 9051
งานอนามัยโรงเรียน 16881
งานสวัสดิการและนันทนาการ 6564
งานชุมชนสัมพันธ์ 6894
งานโภชนาการ 5560
งานธนาคารโรงเรียน 5821
งานธนาคารขยะรีไซเคิล 3720
งานคุ้มครองผู้บริโภค 2649
งานธุรการกลุ่ม 2231
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม 2071
งานพัสดุ 1813
งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 1738
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 1441
งานเครือข่ายไร้พรมแดน 1182
งานคอมพิวเตอร์ 1251
งานโสตน์ทัศนูปกรณ์ 2492
งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1312
งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1300
งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี 1136
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2708
หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 1786