พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


ความรับผิดชอบ

       มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน ปกครอง สั่งการ และกำหนดหน้าที่นักการภารโรง ประสานงานและดำเนินการตามมติของคณะกรรมการอาคารสถานที่ ปรับปรุง ตกแต่ง ซ่อม สร้าง เก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อาคาร ตลอดจนบริเวณโรงเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่แก่ฝ่ายหรืองานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ

รายละเอียดของงาน

  1. วางแผน พัฒนา ปรับปรุงตกแต่ง อาคารสถานที่ บริเวณ และสิ่งแวดล้อม
  2. ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่นักการภารโรงในการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมจัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เกิดความร่มรื่นเป็นสัดส่วนสวยงาม
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
  3. ดูแลปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่ง บำรุงรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนและห้องบริการต่างๆให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า
  4. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละงาน และนักการประจำอาคาร
  5. ประเมินผล วิเคราะห์ผล รายงานผลการดำเนินการ และ เผยแพร่
  6. นำผลการประเมินไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การดำเนินการ
  7. จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สุขนิสัย ที่ดีในการใช้อาคาร
  8. สรุปผลและเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการ สถานศึกษาทราบ
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย