พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานสวัสดิการและนันทนาการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานสวัสดิการและนันทนาการ


ความรับผิดชอบ
        ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสวัสดิการ และนันทนาการให้แก่บุคลากรของโรงเรียน สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ครู ลูกจ้างประจำ จัดสวัสดิการประกันชีวิตความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่นักเรียน – บุคลากรภายในโรงเรียน จัดสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ บริการน้ำดื่ม รับรองผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และช่วยเหลือในด้านสวัสดิการแก่ชุมชน งานบุญท้องถิ่นต่างๆ ควบคุม ดูแล การเบิกจ่าย และจัดทำบัญชีเงินสวัสดิการโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


รายละเอียดของงาน
1.วางแผนดำเนินการ รายงานรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำทุกเดือนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสวัสดิการนันทนาการให้แก่บุคลากรของโรงเรียน
2. จัดทำการเบิกจ่ายและจัดทำบัญชีเงินสวัสดิการโรงเรียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3. ดำเนินการ รายงานผลและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม สวัสดิการและนันทนาการ
4. จัดกิจกรรมสวัสดิการและนันทนาการให้แก่บุคลากรของโรงเรียนในโอกาสอันควร
5. จัดทำระเบียบในการดำเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
6. จัดบริการให้ความช่วยเหลือในการทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการอื่น ๆ
7. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สูงสุดแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
8. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการบริการทั้งที่โรงพยาบาล และโรงเรียนรวมทั้งการรับเงินค่าสินไหมกรณีมีอุบัติเหตุ และเสียชีวิต
9. ประสานวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ประเมินผล และสรุปรายงานผลประจำปี
10. จัดสวัสดิการบ้านพักข้าราชการ ให้กับบุคลากร ภายในโรงเรียน
11. บริการน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอแก่นักเรียน
12. จัดทำข้อมูล สารสนเทศ ไว้ใช้ในการดำเนินงาน ไว้บริการแก่หน่วยงานอื่น
13. กำกับดูแลการดำเนินงานตามระเบียบร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
14. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย