พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานชุมชนสัมพันธ์

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่งงาน ชุมชนสัมพันธ์


ความรับผิดชอบ
       ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนในด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย อาชีพ อาคาร สถานที่วัสดุอุปกรณ์รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  1. จัดกิจกรรม ประสานงาน สร้างความเข้าใจ สร้างศรัทธาที่ถูกต้องระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บุคลากร ผู้บริหาร ครู นักการภารโรง นักเรียนและลูกจ้างประจำด้วยสื่อแบบต่างๆ
  2. ดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนโดยมีกิจกรรม
      2.1 สร้างสรรค์กับชุมชนตามโอกาสต่างๆอันควรและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
      2.2 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
  3. สรุปผลและเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา ทราบ


รายละเอียดของงาน
1. จัดทำแผน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน และสารสนเทศที่จำเป็น และเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบทบาทของสถานศึกษา นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นและนโยบายของโรงเรียน พร้อมสรุปผลและรายงาน
2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนไปยังชุมชน
3. ให้การบริการชุมชน จัดกิจกรรมรับบริการ ส่งเสริมให้งานต่างๆ ของโรงเรียนรับบริการด้านข่าวสาร สุขภาพอนามัย ด้านวิชาการ อาชีพ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
4. ขอความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียน
5. ประสานงานกับชุมชน ฝ่าย/งาน/หมวด ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน เพื่อให้บริการชุมชนในทุกๆ ด้านตามความจำเป็น
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย