พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานโภชนาการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่งงาน งานโภชนาการ


ความรับผิดชอบ
       มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานควบคุมดูแลการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ว่าด้วย การจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. 2557 ควบคุมดูแลพฤติกรรมองนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของ โรงอาหาร พัฒนาคุณภาพผู้ขายอาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้แก่นักเรียน ตลอดจนบริการอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมต่าง ๆ และการจัดเลี้ยงในวาระต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนดำเนินงานให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ
2.ควบคุมดูแลการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ว่าด้วย การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. 2557
3.กำหนดคุณสมบัติผู้จำหน่ายอาหาร และประเภทของอาหาร
4.รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร
5.กำกับดูแลร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหาร และน้ำดื่มในโรงเรียน เกี่ยวกับ
    5.1 การแต่งกาย
    5.2 ความสะอาดของอาหาร และร้านค้า
    5.3 คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ
    5.4 ราคาการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
    5.5 ชนิด และความสะอาดของภาชนะที่ใส่
    5.6 มารยาทในการให้บริการ
6.อื่น ๆ ตามระเบียบโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ว่าด้วย การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา พ.ศ. 2557
7.ปรับปรุงโรงอาหารให้มีบรรยากาศที่ดี และมีที่นั่งรับประทานอาหารอย่างเพียงพอ
8.จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมต่าง ๆ และการจัดเลี้ยงในวาระต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย