พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานธนาคารโรงเรียน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานธนาคารโรงเรียน


ความรับผิดชอบ
       มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียน รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออม ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายหรืองานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ
1. หัวหน้างานธนาคารโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
3. ควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
4. รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออมของนักเรียน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินในการรับเงินประจำวันและเงินอื่นๆ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


รายละเอียดงาน
1. จัดทำบัญชีเงินฝาก-ถอน และบัญชีรายรับ - จ่าย ต่างๆของธนาคารโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
2. จัดทำสถิติข้อมูลในการฝาก-ถอนของนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
3. ตรวจสอบรายรับ- รายจ่ายประจำวันของธนาคารโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
4. จัดทำประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนที่มีการส่งเสริมสนับสนุนการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สรุปรายงานผลการดำเนินกิจการธนาคารโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาทุกเดือนให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ