พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานธนาคารขยะรีไซเคิล

      รูปแบบกิจกรรมในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเริ่มต้นที่นักเรียนแต่ละห้องนำขยะรีไวเคิลมาที่สำนักงานธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นสถานที่ดำเนินการ ซึ่งเป็นการนำขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล


บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานธนาคารขยะรีไซเคิล

ความรับผิดชอบ
      มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียน รณรงค์และส่งเสริมรู้จักคัดแยกขยะ รู้จักการออมเงิน สนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายหรืองานอื่น ๆ ที่ขอความร่วมมือ
1. หัวหน้างานธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
3. ควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
4. รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะ รู้จักคัดแยกขยะ การประหยัดและอดออม นักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดงาน
1. จัดทำบัญชีรายรับ - จ่าย ต่างๆของธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
2. จัดทำสถิติข้อมูลบัญชีรายรับ - จ่าย ต่างๆของธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
3. ตรวจสอบรายรับ- รายจ่ายประจำวันของธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
4. จัดทำประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียน – บุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาทุกเดือน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ