พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานธุรการกลุ่ม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานธุรการกลุ่ม


ความรับผิดชอบ
      ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สถิติข้อมูลสารสนเทศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามรวบรวมงาน ประเมินงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบความดีความชอบเสนอต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่งของฝ่ายบริหารทั่วไปและนำเสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
2. แจ้งเรื่องและประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. จัดเก็บเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆให้เป็นระบบ
4. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ - ครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารทั่วไป
5. จัดทำเอกสาร ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ฝ่ายบริหารทั่วไป
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
7. ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบเสนอต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
9.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย