พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม


ความรับผิดชอบ
       ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนและสารสนเทศกลุ่ม กำกับดูแล และรับผิดชอบ บริหารงาน จัดทำและพัฒนางานแผนและสารสนเทศกลุ่ม เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มบริหารทั่วไป
2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี กลุ่มบริหารทั่วไป
3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มบริหารทั่วไป
4. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี กลุ่มบริหารทั่วไป
5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มบริหารทั่วไป
6. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี กลุ่มบริหารทั่วไป
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย