พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานพัสดุ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานพัสดุความรับผิดชอบ
       ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ กำกับดูแล รับผิดชอบ บริหารงาน จัดทำ และพัฒนางานพัสดุ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารทั่วไป
2. ควบคุมดูแลการเก็บรักษาพัสดุของกลุ่มบริหารทั่วไป
3. ประสานกับหัวหน้างานพัสดุในการดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มบริหารทั่วไป
4. ลงทะเบียนบัญชีวัสดุถาวรและครุภัณฑ์ที่เป็นของกลุ่มบริหารทั่วไป
5. ตรวจสอบ และจำหน่ายพัสดุของกลุ่มกลุ่มบริหารทั่วไปที่ชำรุดประจำปีงบประมาณ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย