พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตความรับผิดชอบ
       ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานระบบเครือข่าย
และอินเทอร์เน็ตวางแผน ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำแผน และดำเนินการจัดทำโครงสร้าง ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
2. จัดทำแผน และจัดสรร ip address ให้กับหน่วยงานภายในโรงเรียน
3. จัดทำแผนระบบดูแลรักษา และดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ
4. ควบคุมดูแลตรวจสอบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูล ร่วมทางกู้ระบบเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบ
5. จัดทำระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายสัญญาณ ทั้งระบบสายและระบบไร้สาย
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบริการเครือข่าย และสัญญาณเช่า
7. รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการทำงานต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย