พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ดำเนินการ วางแผน ควบคุม และดูแลสื่อและเทคโนโลยีของโรงเรียน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำแผนและดำเนินการ จัดหา และบริการด้านสื่อและเทคโนโลยี
2. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและพอเพียง ต่อการใช้งานของคณะครูอาจารย์ บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน
3. ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ดูแลและตรวจสอบสื่อและเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้
4. จัดทำระบบ เพื่อให้บริการด้านสื่อและเทคโนโลยีแกะคณะครูบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน
5. รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการทำงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย