พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานเครือข่ายไร้พรมแดน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานเครือข่ายไร้พรมแดน


ความรับผิดชอบ
       ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเครือข่ายไร้พรมแดน
ดำเนินการ วางแผน ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับงานเครือข่ายไร้พรมแดน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำแผนและดำเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเครือข่ายไร้พรมแดน
2. พัฒนารูปแบบ และโครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ติดต่อประสานงาน และให้บริการด้านเครือข่ายไร้พรมแดน
3. จัดอบรมและพัฒนาความรู้ ให้กับบุคลากรและนักเรียนที่มีส่วนร่วม ในการจัดทำเว็บไซต์ และสารสนเทศเพื่อการบริการทางเว็บไซต์ และการให้บริการด้านเครือข่ายไร้พรมแดน
4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของเว็บไซต์โรงเรียน และเครือข่ายไร้พรมแดนของโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
5. ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการเว็บไซต์ การจัดทำเว็บไซต์ และการให้บริการเครือข่ายไร้พรมแดน แก่บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. จัดเก็บผลงาน เอกสาร และสารสนเทศในรูปแบบอเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
7. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทํางานเกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย