พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานคอมพิวเตอร์

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานคอมพิวเตอร์


ความรับผิดชอบ
       ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ ดำเนินการ วางแผน ควบคุมและดูแล และจัดหาคอมพิวเตอร์ ให้บริการแก่บุคลากรนักเรียนและหน่วยงานอื่น ที่ขอใช้บริการและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำแผน และดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
2. จัดหาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน ให้กับบุคลากร นักเรียนและให้บริการ แก่หน่วยงาน อื่นที่ขอใช้บริการ
3. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา
4. จัดทำรายละเอียด ทะเบียนประวัติของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในแต่ละฝ่าย
5. ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานอื่นขอใช้บริการ
6. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทํางานเกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย