พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานโสตน์ทัศนูปกรณ์

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานโสตน์ทัศนูปกรณ์


ความรับผิดชอบ
       ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตน์ทัศนูปกรณ์ ดำเนินการ วางแผน ควบคุมและดูแล และให้บริการงานโสตน์ทัศนูปกรณ์ แก่บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานอื่น ที่ขอใช้บริการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำแผน และดำเนินการเพื่อพัฒนางานโสตน์ทัศนูปกรณ์
2. จัดทำระบบการให้บริการโสตน์ทัศนูปกรณ์ ให้บริการติดตั้ง ยืม คืน อุปกรณ์โสตทัศน์แก่บุคลากร
และหน่วยงานที่ขอใช้บริการให้ได้รับความสะดวก
3. บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
4. ให้บริการระบบภาพและเสียงภายในโรงเรียน
5. ดำเนินการติดตั้ง เครื่องเสียง, ไมค์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในโรงเรียน
6. ซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ วัสดุ โสตทัศน์
7. ดูแลระบบ อุปกรณ์ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน
8. ให้บริการห้องประชุม (ห้องโสตน์ทัศนูปกรณ์) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน
9. ดูแล ซ่อมแซม และปรับปรุง ระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียน ระบบเคเบิลทีวี ระบบวงจรปิด
10. เผยแพร่ผลงานและภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
11. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทํางานเกี่ยวข้อง
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย