พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานธุรการกลุ่มบริการเทคโนโลยี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานธุรการกลุ่ม


ความรับผิดชอบ
       ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สถิติข้อมูลสารสนเทศ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามรวบรวมงาน ประเมินงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบความดีความชอบเสนอต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการมงานบริหารเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เป็นคณะทำงานรับผิดชอบงานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือเข้า หนังสือออกนำเสนอเอกสารทางราชการ
3. จัดทำวาระ การประชุม การขอรับหนังสือรับรอง การตอบรับ การบริจาค ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
4. จัดเก็บเอกสารทางราชการ การทำลายเอกสารทางราชการ
5. ดูแลสำนักงานให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมแก่การบริการ
6. ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานให้ใช้ได้ดีตลอดเวลา
7. จัดการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงานที่ชำรุด ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
8. จัดทำป้ายนิเทศสื่อสารเผยแพร่ติดประกาศ
9. ประสาน ดูแลการดำเนินงานของงานต่างๆ ในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย