พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานแผนและสารสนเทศกลุ่มบริการเทคโนโลยี

งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม


ความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนและสารสนเทศกลุ่ม กำกับดูแล และรับผิดชอบ บริหารงาน จัดทำและพัฒนางานแผนและสารสนเทศกลุ่ม ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการมงานบริหารเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เป็นคณะทำงานรับผิดชอบงานแผนงานของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. เป็นผู้ประสานกับภาระงานทุกงานของกลุ่มบริหาร ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งานต่างๆ ของกลุ่มบริหาร เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณ
4. จัดทำบัญชี ควบคุมการใช้งบประมาณของกลุ่มบริหารให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/งานต่างๆ เมื่อสิ้นภาคเรียน สิ้นปีการศึกษา ให้รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย