พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

งานพัสดุกลุ่มบริการเทคโนโลยี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง งานพัสดุกลุ่ม


ความรับผิดชอบ
        ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ กำกับดูแล รับผิดชอบ บริหารงาน จัดทำ และพัฒนางานพัสดุ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดของงาน
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เป็นคณะทำงานรับผิดชอบงานพัสดุของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ดูแลการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงานให้ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้
4. ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้างของกลุ่มบริหารให้เป็นไปตามระเบียบตามแผนปฏิบัติงาน
5. ตรวจสอบรายการสิ่งของที่ขอจัดซื้อจัดจ้าง
6. ควบคุมทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย