พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา


บทบาทหน้าที่
1. เป็นหัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
3. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ
1. จัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
3. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างหลากหลายในทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้
4. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของครู
5. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยการศึกษา
6. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู
7. รวบรวมผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู และจัดทำทำเนียบงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงาน
8. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดี ยิ่งขึ้น
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย