พรรณนางานของฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตำแหน่ง หัวหน้างานนิเทศการศึกษา


บทบาทหน้าที่

 1. เป็นหัวหน้านิเทศการศึกษา
 2. เป็นคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
 3. จัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
 4. จัดทำตารางการนิเทศและปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 5. ดำเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกับโรงเรียน
 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนกับสถานศึกษาอื่นหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
 7. ติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของโรงเรียน

ความรับผิดชอบ

 1. จัดระบบนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 2. จัดทำตารางนิเทศและปฏิทินปฏิบัติการนิเทศให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา
 3. ดำเนินงานนิเทศงานวิชาการของกลุ่มสาระและการเรียนการสอนของครู อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 4. แนะนำให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ครูผู้สอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
 5. การจัดระบบนิเทศ  การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนและภายนอกสถานศึกษา
 6. ติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนดารสอนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
 7. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น