กลุ่มบริหารวิชาการ

นางรัติญา   ชูตระกูล

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ


กลุ่มบริหารวิชาการงาน

หัวหน้างานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

นางเฉลิมศรี  คงไทย  

งานพัฒนาหลักสูตร

 นางสาวกาญจนา  ชาติไทย

งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล

นางชาลินี   เดชศิริ 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวจักษณา  บัวบาน 

งานนิเทศการศึกษา

นางวราพร  จ่างสกุล 

งานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

นายวิทูลย์   งามขำ 

งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

นางสาวอภิญญา  เพ็งนารีย์ 

งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 นางสาวอภิญญา  เพ็งนารีย์ 

งานแนะแนว

 นายสากล  คำภูมี

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจาริญา   นิลสนธิ 

งานนักเรียนเรียนร่วม

นางสุมาลี   ธรรมเจริญ 

งานรับนักเรียน

นายขวัญชัย  ศิริวรรณ์ 

งานกีฬา

นายบุญเสริม   งามระยับ 

งานธุระการกลุ่ม

นางรัติญา   ชูตระกูล

งานแผนนงานและสารสนเทศกลุ่ม

 นางรัติญา   ชูตระกูล