กลุ่มบริหารประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
นางศภณัฐ  ทองฉายา
หัวหน้ากลุ่มบริหารประกันคุณภาพการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ หัวหน้างาน

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

นางสาวชนนิกานต์  สุขใจ

งานสารสนเทศโรงเรียน

นางนาถติยา  ปานรัตน์
ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา นางศภณัฐ  ทองฉายา
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาระหว่างประเทศ  นางสาวสุรัสวดี  จำนงศิลป์
ศูนย์อาเซียนศึกษา  นายธัชนนท์  ระบิล
งานส่งเสริม สอวน./สสวท.  นายวัชรพล   จันทรวงศ์
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล นางมาลัย  งามระยับ 
งานธุรการกลุ่ม นายประเสริฐ  เผ่าพันธ์
งานแผนและสารสนเทศกลุ่ม นางพรพนารัตน์  ชมพูนุช
งานพัสดุกลุ่ม นายประเสริฐ  เผ่าพันธ์