โครงสร้างฝ่ายบริหารวิชาการ

นายเกรียงศักดิ์        รักสงบ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ