โครงสร้างฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวณัฏฐา         แสนยินดี 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน